सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ग¥यो कर्मचारीको सरुवा

नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । गरिएका सरुवाहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेभ साइट www.moga.gov.np मा राखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *